Teata väärkasutusest

Teeme kõik endast oleneva, et hoida ära väärkasutust ja õiguste rikkumist meie teenuste kasutamisel. Kuna meie kodulehe sisu laadivad üles kasutajad, ei ole meil kontrolli kogu üleslaaditava sisu üle.

Kui sul on kaebus mõne kasutaja poolt meie kodulehele üles laaditud sisu kohta, teata meile palun sellest ja me asume kohe asja kallale. Lihtsaim viis kaebuse esitamiseks on saata sõnum support. Palun lisa kõigu su kaebusega seotud lehtede täielik veebiaadress. Meilile saadetud kaebused vaadatakse tavaliselt läbi ühe kuni kahe tööpäeva jooksul.

Kui eelistad teatada autoriõiguste rikkumisest USA autorõiguseseaduse (Digital Millennium Copyright Act – DMCA) alusel, palun loe allpool meie DMCA teatist.Mozello DMCA teatis

Austame teiste intellektuaalomandit ja eeldame sama meie teenuste kasutajatelt. Meie reegel on reageerida selgesõnalistele teadetele autoriõiguste väidetava rikkumise kohta. Lisaks lõpetame viivitamatult ilma etteteatamata nende isikute kontod, keda määratleme korduvrikkujatena.

Kirjeldame sellel lehel, mida rikkumisteade sisaldama peab. Meie nõuete eesmärk on see, et Mozellole väidetavate rikkumiste kohta saadetavad teated oleksid võimalikult selgesõnalised.

Autoriõiguste rikkumise kohta kaebuste esitamise kord

Kui arvad, et su autoriõigusega kaitstud teost on kopeeritud viisil, mis kujutab endast autoriõiguste rikkumist, mis on sellel lehel või selle teenuse kaudu juurdepääsetav, võid teavitada meie autoriõiguste agenti, nagu 1998. a DMCAs sätestatud. DMCA alusel kaebuse esitamiseks peab teade sisaldama järgmist teavet väidetava autoriõiguste rikkumise kohta.

  1. Selle isiku füüsiline või elektrooniline allkiri, kes on volitatud tegutsema väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.
  2. Selge ja täpne teave väidetavalt rikutud autoriõigustega teose kohta (vormis, mis võimaldab meil väidet kontrollida).
  3. Teave materjali kohta, mis väidetavalt rikub õigusi või on rikkuva tegevuse objektiks ja mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb keelata, samuti mõistlikult piisav teave, mis võimaldab Mozellol või mõnel tema sidusettevõttel leida selle materjali asukoha (nt täpne veebiaadress ja lisatud ekraanipilt).
  4. Mõistlikult piisav teave, mis lubab Mozellol kaebuse esitanud poolega ühendust võtta, näiteks postiaadress, telefoninumber ja võimaluse korral meiliaadress.
  5. Avaldus kaebuse esitaja heauskse veendumuse kohta, et materjali kasutamine kaebuses esitatud viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud. Palun esita järgmise sisuga avaldus: „Mul on heauskne veendumus, et ülaltoodud autoriõigustega kaitstud materjalide kasutamine ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse poolt lubatud.“
  6. Avaldus selle kohta, et teates olev teave on täpne, valeandmete esitamise korral kohaldub sellele karistus, kaebuse esitanud isikul on õigus tegutseda väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel.

Ülaltoodud teave tuleb esitada kirjaliku teate vormis järgmisele määratud isikule:

Mozello SIA
Attn: Karlis Blumentals
Mežsargu 33
Jurmala LV-2008
Läti

Määratud isiku meiliaadress: support
Määratud isiku telefoninumber: +371 2655-2678 (kui soovid kinnitust oma teate kättesaamise kohta)

NB! Hoiatame, et valeandmete teadlikul esitamisel veebimaterjali autoriõiguste rikkumise kohta võidakse sulle USA föderaalseaduse alusel kohaldada karmid tsiviilkaristused. Nende hulka kuuluvad rahaline trahv, kohtukulu ja advokaaditasud, mida kanname meie, mis tahes autoriõiguse omanik või autoriõiguse litsentsisaaja, kes on su valeandmete tõttu kahju saanud. Samuti võidakse sind valeandmete esitamise eest kriminaalvastutusele võtta. Seetõttu, kui sa ei ole kindel, et su materjal on autoriõiguse seadustega kaitstud, soovitame sul kõigepealt advokaadi poole pöörduda.

Seda teavet ei tohiks tõlgendada juriidilise nõuandena, lisateavet DMCA alusel esitatud teates nõutavate andmete kohta vt USA Kood § 17, pt 512, jaotis c punkt 3.

MÄRKUS. See teave on mõeldud ainult selleks, et saata Mozellole teade oma materjali(de) kohta, mille autoriõigusi on sinu arvates rikutud. Kõigile muudele päringutele, sealhulgas tehnilised päringud, teated e-posti väärkasutuse ja kolmandate isikute teated piraatluse kohta, ei vastata selle protsessi raames.